Edukacja

Czym są indeksy giełdowe i jak w nie
inwestować?

indeksy giełdowe

Każdy inwestor na co dzień musi podejmować ważne decyzje inwestycyjne. Dotyczą one między innymi doboru odpowiednich walorów do swojego portfela inwestycyjnego.

Każdy inwestor na co dzień musi podejmować ważne decyzje inwestycyjne. Dotyczą one między innymi doboru odpowiednich walorów do swojego portfela inwestycyjnego. Powinien on być mocno zróżnicowany (zdywersyfikowany), ponieważ pozwala to na obniżenie ryzyka straty. Indeksy giełdowe mogą być z powodzeniem wprowadzone do portfela inwestycyjnego. Jak inwestować z wykorzystaniem właśnie indeksów giełdowych – z rynku krajowego lub rynków zagranicznych.

Jak rozumieć pojęcie indeksów giełdowych?

Inwestowanie w indeksy giełdowe nie powinno mieć miejsca, jeśli inwestor kompletnie nie wie, w co tak naprawdę lokuje wówczas posiadane środki finansowe. Indeksy giełdowe to mierniki odzwierciedlające to, jak wygląda koniunktura na giełdzie lub jej wycinku. Bardzo często indeksy te odnoszą się do jednego, konkretnego sektora spółek. Pojedynczy indeks przyjmuje zatem wartość, która obliczana jest na podstawie bieżącej wyceny akcji wybranych spółek, które z konkretnych powodów wchodzą w skład indeksu.

Indeksy zdecydowanie ułatwiają życie i podejmowanie decyzji przez inwestorów na rynku giełdowym. Gdyby nie one, każdy gracz musiałby samodzielnie śledzić notowania giełdowe i znać całą, aktualną sytuację rynkową, a nie tylko jednej lub kilku interesujących go spółek. Tylko na takiej podstawie mógłby podejmować racjonalne wybory instrumentów przeznaczonych do inwestowania.

Z użyciem indeksów giełdowych inwestorzy zyskują kompleksowe dane, które dotyczą aktualnej sytuacji na rynku lub w jego fragmentach.

Rodzaje indeksów giełdowych

Na giełdach papierów wartościowych na świecie stosowane są przede wszystkim trzy główne typy indeksów giełdowych, wśród których należy wymienić indeksy cenowe, geometryczne i ważone kapitalizacją poszczególnych spółek. Indeks cenowy wyliczany jest na podstawie cen wszystkich spółek, jakie wchodzą w jego skład, ale brana jest przy tym pod uwagę średnia arytmetyczna cen. Dla porównania indeksy geometryczne również bazują na cenach wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu, ale wyliczane są na ich podstawie średnie geometryczne cen.

Zupełnie inaczej jest w przypadku indeksów ważonych kapitalizacją poszczególnych spółek. Indeks ten ma na celu porównanie zmian zachodzących we wszystkich spółkach, które wchodzą w skład indeksu.

Jakie funkcje spełniają indeksy giełdowe?

To istotne, jakie funkcje pełnią indeksy giełdowe, by inwestor lepiej zrozumiał, na czym będzie polegało inwestowanie w nie. Pełnią one funkcję substytutu portfela rynkowego i stanowią punkt odniesienia, który pomaga w ocenie efektywności przeprowadzonych dotychczas inwestycji. Dzięki nim można w stosunkowo prosty sposób budować własne wskaźniki giełdowe, właściwe dla inwestora. Indeksy giełdowe z powodzeniem wykorzystywane są jako instrument bazowy dla opcji, kontraktów terminowych czy kontraktów na różnice kursowe. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/indeksy-gieldowe

W jaki sposób można dokonywać inwestycji z zastosowaniem indeksów giełdowych?

Najczęściej w indeksy giełdowe można inwestować z wykorzystaniem funduszy ETF notowanych na rynku giełdowym, jak i za pośrednictwem kontraktów CFD, czyli Contract for Difference. ETFy na indeksy giełdowe notowane są nawet na polskiej giełdzie, choć jest ich niewiele. Za to brokerzy, którzy oferują inwestycje na rynkach zagranicznych, pozwolą inwestorowi dokonywać inwestycji w ETFy na indeksy giełdowe ze światowych giełd.

Można też lokować swoje środki finansowe w kontrakty na różnice kursowe – CFD, z ekspozycją na indeksy giełdowe. Pozwalają one inwestorom spekulować na temat zmiany cen indeksów, bez konieczności ich fizycznego posiadania. Zresztą w przypadku indeksów nie można mówić o wejściu w posiadanie takiego waloru inwestycyjnego. By móc zawrzeć kontrakt na dany indeks, trzeba wybrać brokera, który go oferuje. Ten z kolei może zaproponować inwestorowi wykorzystanie dodatkowo dźwigni finansowej, dla zwielokrotnienia otwieranej pozycji. Można w ten sposób przy minimalnym nakładzie własnych środków na inwestycje w CFD na indeksy zarobić wielokrotnie więcej, ale ryzyko strat tak samo rośnie.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Captcha loading...