Edukacja

Jak rozwiązywać konflikty w pracy?

Marta Tobiasz - jak rozwiązywać konflikty w pracy

Konflikty w pracy zdarzają się niemal każdemu, co czyni je raczej nieodzownym elementem życia zawodowego. Doświadczenie pokazuje jednak, że im więcej organizacja liczy pracowników o różnych osobowościach i poglądach oraz im bardziej skomplikowana struktura przedsiębiorstwa, tym łatwiej o konflikt. Nie oznacza to jednak, że konflikty pomiędzy pracownikami nie występują w małych, rodzinnych firmach. Skoro każdy jest narażony na taką sytuację w toku kariery, jak zatem należy sobie z nimi radzić?

Firmy coraz częściej stawiają na różnorodność swoich zespołów. Niesie to za sobą atrakcyjne korzyści, jak chociażby większą kreatywność, jednak może również wiązać się z podwyższonym ryzykiem pojawienia się konfliktów wśród pracowników. Jest to kwestia wymagająca uwagi pracodawców, gdyż badania i obserwacje rynku jednoznacznie wskazują, że obecnie większość zatrudnionych mocno ceni sobie dobrą atmosferę w pracy, a relacje ze współpracownikami i przełożonym często decydują o pozostaniu bądź opuszczeniu organizacji. Na szczególna uwagę zasługuje relacja na linii podwładny-przełożony, która bardzo szybko może przekształcić się w konflikt, jeśli obydwie strony nie zadbają o dobrą jakość tej relacji.

Kompetencje menedżerskie przede wszystkim

Warto zaznaczyć, iż obowiązkiem każdego pracodawcy jest przestrzeganie procedur wyszczególnionych w kodeksie pracy oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, nękania, czy też mobbingu. Są to jednak bardzo poważne przykłady konfliktów, które należą do zdecydowanej mniejszości. Niemniej każdy pracodawca niewątpliwie powinien dbać o komfort pracy oraz prawidłowe zasady życia społecznego wśród swoich pracowników. Kadra kierownicza, która w największym stopniu kształtuje atmosferę panującą w firmie, powinna być przeszkolona w zakresie obowiązujących standardów komunikacji i zachowań w stosunku do współpracowników.

Z jednej strony powszechnie wiadomo, że osoby zajmujące wysokie stanowiska i zarządzające zespołami powinny posiadać wysoko wykształcone kompetencje menedżerskie. Często jednak okazuje się, że umiejętność zarządzania ludźmi nie zyskuje należnego priorytetu. Jest to o tyle niepokojące, gdyż to właśnie menedżerowie są odpowiedzialni za rozwiązanie konfliktów w zespołach lub unikanie sytuacji konfliktowych ze swoimi podwładnymi. Stąd też pierwszy krok do skutecznego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy należy do organizacji. Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na umiejętności zarządzania zespołem wśród kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze.

Rozwiązywanie konfliktów – rola menedżerska

Konflikty w zespole mogą mieć różne podłoże. Często wynikają z nieodpowiednio przydzielonego zakresu zadań lub niedopasowania pod względem osobowości do zespołu lub specyfiki pracy na danym stanowisku. Dlatego też tak ważne jest indywidualne podejście przełożonego do każdego pracownika i umiejętność odczytywania jego potrzeb. Nawet jeśli nie wszystkie potrzeby pracownika mogą zostać zaspokojone, warto szczerze o tym rozmawiać i spróbować dojść do wspólnego konsensusu.

W obliczu konfliktu pomiędzy współpracownikami, najważniejszy jest obiektywizm szefa zespołu. Menedżer powinien jak najszybciej ustalić źródło problemu i wypracować możliwe rozwiązania, które rozstrzygną spór. Pierwszym krokiem powinno być zaproszenie na rozmowę obu stron, wysłuchanie racji zwaśnionych pracowników i zadawanie otwartych pytań, które pomogą nakreślić sytuację i zrozumieć tło konfliktu. Dobrym pomysłem jest również zorganizowanie indywidualnych spotkań, aby każda ze stron miała szansę podać więcej szczegółów, o których trudno mówić w obecności współpracownika. Kluczowym elementem rozwiązywania konfliktu w zespole jest zadbanie przez menedżera, aby szczegóły rozmów ze zwaśnionymi pracownikami nie wyszły poza grono samych zainteresowanych.

Menedżer powinien przede wszystkim o to, aby konflikt nie odbijał się na pozostałych pracownikach, wynikach biznesowych oraz relacjach z klientami. Stąd też należy jak najszybciej poinformować pozostałych członków zespołu o rozwiązaniu problemu oraz o ewentualnych zmianach, które miałyby zmniejszyć ryzyko powstawania podobnych sytuacji w przyszłości. Wszelkie problemy powinny być rozwiązywane na bieżąco, aby się nie nawarstwiały i nie spowodowały poważnych konsekwencji. Co więcej, menedżer powinien szybko reagować na zalążki problemu, wprowadzić jasne zasady współpracy oraz sprawiedliwe traktowanie podwładnych. Dobrym pomysłem jest również organizowanie regularnych aktywności nastawionych na integrację współpracowników, ponieważ pomagają one zbudować relacje, umocnić więzi, a także rozładować napięcia w zespole.

Konflikt ze współpracownikiem

Konflikty w zespole najczęściej wynikają z różnych potrzeb, poglądów lub wyznawanych wartości. Z drugiej strony, ryzyko wystąpienia sporu zwiększa konkurencyjne środowisko pracy, poczucie niesprawiedliwego traktowania, zła komunikacja lub brak szacunku. Warto pamiętać o tym, że ludzie są różni i nawet gdy podczas rekrutacji pracodawca zwraca uwagę na cechy osobowościowe kandydatów, to niezwykle trudno zbudować zespół, którego członkowie będą do siebie dopasowani pod każdym względem. Należy zatem przede wszystkim uznać mniejsze i większe konflikty za rzecz naturalną – problem, który zawsze można rozwiązać.

Bardzo często zdarza się, że menedżer jest angażowany dopiero wtedy, gdy konflikt pomiędzy współpracownikami jest na tyle poważny, że zainteresowani nie są w stanie samodzielnie go rozwiązać. Jak zatem spróbować rozwiązać spór we własnym zakresie? Podstawą rozwiązania konfliktu jest szczerość i otwartość obu stron. Podczas rozmowy ze współpracownikiem, z którym jesteśmy skonfliktowani, należy kontrolować emocje i uważnie wysłuchać jego perspektywy. Ważne jest również przedstawienie własnego stanowiska w możliwie jak najbardziej opanowany i obiektywny sposób. Zebranie wszystkich informacji i przeanalizowanie racji obu stron jest podstawą wypracowania rozwiązania czy kompromisu. Warto pamiętać, aby podczas dyskusji odnosić się do rozmówcy z szacunkiem, korzystając wyłącznie z konstruktywnych argumentów. Szczera i spokojna rozmowa to najlepsza metoda rozwiązywania sporów i w wielu przypadkach doskonale sprawdza się w środowisku biznesowym. Należy jednak pamiętać, że próba samodzielnego zażegnania konfliktu działa wyłącznie wtedy, gdy obie strony są otwarte na taki rezultat.

Ryzykowne konflikty

Spory w zespole niewątpliwie wpływają na spadek motywacji pracowników. Wystąpienie sytuacji konfliktowych, które nierozłącznie wiążą się z napięciem, zwiększa rotację pracowników i negatywnie wpływa na satysfakcję i samopoczucie zatrudnionych. To z kolei może podwyższyć poziom absencji pracowników. Powyższe aspekty maja ogromny wpływ na wyniki finansowe firmy, a także mogą wpłynąć na wizerunek firmy na rynku.

Konflikty to również ogromne obciążenie psychiczne dla pracowników. W miejscu zatrudnienia spędzamy wiele godzin dziennie, więc atmosfera pracy i relacje z najbliższymi współpracownikami i przełożonym mogą wpływać na komfort naszego życia. Jeśli w zespole musimy radzić sobie ze sporem utrudniającym wykonywanie obowiązków służbowych i przysparzającym wszystkim wokół jeszcze więcej stresu, to jest to sytuacja niekorzystna dla wszystkich zainteresowanych – współpracowników, szefa zespołu i całej firmy.Zachęcamy do lektury innych tekstów dotyczących rynku pracy.

PS. są to jedne z najciekawszych naszych tekstów 😊You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Captcha loading...