Prawo i finanse

Podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości

Podatki od nieruchomości dotyczą praktycznie każdego z nas. Każdy z nas gdzieś mieszka, a to wiąże się z uiszczeniem daniny na rzecz państwa. Przyjrzymy się dzisiaj czym jest podatek od nieruchomości, kogo dotyczy, kto musi zapłacić, co jest konkretnie opodatkowane i kiedy powstaje oraz wygasa taki obowiązek.

Podatek od nieruchomości w Polsce

W Polsce podatek od nieruchomości jest regulowany przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. nowelizowaną kilkukrotnie. Aktualnie najnowsza zmiana została wprowadzona 27 lipca 2018 r. Całą ustawę można znaleźć pod tym adresem. Podatek ten jest jednym z największych źródeł dochodów własnych gmin w Polsce.

Od czego jest podatek i kto go musi zapłacić?

Podatek od nieruchomości z nazwy nam wiele wskazuje. Podatek ten dotyczy wszelkich praktycznie wszelkich nieruchomości, które przyjdą nam do głowy. Mianowicie, musimy uiścić opłatę od gruntów, budynków lub ich części oraz od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ta opłata dotyczy przede wszystkim właścicieli nieruchomości, ale i również użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy.

Od kiedy musimy płacić podatek?

Zgodnie z ustawą obowiązek podatkowy powstaje wraz z 1 dniem następnego miesiąca po nabyciu nieruchomości bądź jej części. Dodatkowo należy zauważyć, że jeśli obowiązek podatkowy dotyczy nowej budowli to podatek powstaje 1 stycznia roku następnego od momentu rozpoczęcia użytkowania budowli lub części budynku przed ostatecznym wykończeniem. Obowiązek ten wygasa zaś z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podatek.

Należy również pamiętać, że to osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Sam podatek zaś jest rozłożony na 4 raty płatne do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Stawki podatkowe

Stawki podatku od nieruchomości ustala rada gminy. Uchwała ta musi być zgodna z art 5. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a konkretnie o maksymalnych wysokościach stawek. Należy pamiętać jednak, że stawki te są zmieniane corocznie przez Ministerstwo Finansów. Większość gmin w Polsce stosuje niższe niż maksymalne stawki podatkowe.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

W ramach podatku od nieruchomości istnieją również zwolnienia od tego podatku. Do zwolnień od podatku należą nieruchomości:

 • służące do działalności leśniczej i rybackiej oraz rolnej
 • wpisane do rejestru zabytków
 • oświatowe
 • objęte ochroną ścisłą, krajobrazową, oraz na terenach parków narodowych i rezerwatów
 • nieużytki ekologiczne
 • ROD- rodzinne ogródki działkowe o powierzchni do 35m2
 • prowadzące nieodpłatne statutowe działalności pożytku publicznego
 • uczelnie i instytuty badawcze
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty
 • żłobki i kluby dziecięce
 • zakłady pracy chronionej na warunkach określonych w ustawie
 • centra badawczo-rozwojowe

Dodatkowo gmina może zwolnić inne niż wymienione w ustawie nieruchomości tj. kościoły, związki wyznaniowe, nieruchomości na których są prowadzone działalności gospodarcze w strefach ekonomicznych, budynki pod budowę dróg.

Podsumowanie

Jak można łatwo zauważyć, podatek od nieruchomości nie ominie praktycznie nikogo. Każdy z nas musi uiścić właściwemu organowi podatkowemu należną im daninę.

Polecamy:

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...