Edukacja

Co to jest makroekonomia?

co to jest makroekonomia

Każdy Was z pewnością wielokrotnie widział w wiadomościach różne informacje o gospodarce światowej, wzroście PKB czy inflacji. Te informacje przedstawiane w zagregowany sposób to nic innego jak makroekonomia w jakimś konkretnym ujęciu. W artykule przedstawimy co to jest makroekonomia. Podamy jej definicję oraz najważniejsze informacje historyczne. Nie będzie to praktyczny teks, ale postaramy się przedstawić teorię w możliwie przystępny sposób.

Co to jest makroekonomia – definicja

Makroekonomia to dziedzina ekonomii. W swoich analizach wykorzystuje dane zbiorcze, przedstawiające obraz całej gospodarki. Procesy ekonomiczne analizowane przez makroekonomię dają całościowy pogląd na gospodarkę. Makroekonomia skupia się nad tym jak tworzony jest dochód narodowy a następnie jak jest on dzielony. interesuje się także bezrobociem i inflacją. Makroekonomia bada gospodarkę w różnych ujęciach. Gospodarkę światową, danego kraju czy regionu. Analizuje także zależności pomiędzy określonymi gospodarkami. Bada średni poziom cen, zatrudnienia czy wielkość konsumpcji. Ekonomiści starają się tworzyć łańcuchy przyczynowo-skutkowe.

Początki makroekonomii

Gospodarką narodową zaczęli interesować się merkantyliści w XVI wieku. Oni rozumieli bogactwo przez akumulowanie metali szlachetnych – w szczególności złota. Ekonomia klasyczna także podejmowała tematy rozumiane dziś jako makroekonomia. W czasach bardziej współczesnych badaniem zjawisk makroekonomicznych zaczęto się zajmować bardziej na poważnie dopiero w XX wieku. Bezrobocie spowodowane wielkim kryzysem skłoniło ekonomistów do szerszej analizy zjawisk w skali makro. Od tego czasu coraz większa liczba ekonomistów podejmowała próby analizy gospodarki jako całości. Najwybitniejsi makroekonomiści to:

 • John Maynard-Keynes,
 • Ragnar Frisch.

Funkcje makroekonomii

Makroekonomia jako dziedzina nauki pełni następujące funkcje:

 • poznawcza – opisuje, wyjaśnia i przewiduje zjawiska gospodarcze,
 • aplikacyjna – makroekonomia dostarcza wskazówek dot. kształtowania się procesów gospodarczych, daje przesłanki do podejmowania decyzji przez rządy,
 • światopoglądowa – zrozumienie makroekonomii pozwala formułować sądy i opinie na temat stanu gospodarki światowej,
 • dydaktyczno-wychowawcza – wiedza makroekonomiczna pozwala zrozumieć pewne zjawiska i oceniać działania polityczne,
 • prognostyczna – makroekonomia ma na celu przewidywanie określonych zjawisk w gospodarce.

Różnice między mikroekonomią i makroekonomią

Podstawowa różnica między mikroekonomią i makroekonomią to metodologia. Obie dziedziny mają za zadanie wyjaśnić procesy gospodarcze, ale ujmują to w odmiennej perspektywie. Mikroekonomia bada zachowania indywidualnych podmiotów a makroekonomia bada sumy tych zachowań. Nowoczesna makroekonomia z kolei twierdzi, że procesy gospodarcze są bardziej skomplikowane i nie są prostą sumą zachowań odrębnych jednostek.

Zmienne makroekonomiczne

W literaturze można odnaleźć następujące zmienne makroekonomiczne, czyli czynniki, które warunkują życie gospodarcze w ujęciu makroekonomicznym. Są to zmienne:

 • zewnętrzne – klimat, i zasoby naturalne – mają wpływ na gospodarkę, ale gospodarka ma niewielki wpływ na nie.
 • polityczne – decyzje rządu – mają wpływ na gospodarkę i są przez nią tworzone.
 • indukowane – są wynikiem procesu gospodarowania – są to między innymi produkcja, zatrudnienie i poziom cen.

Co to jest makroekonomia – podsumowanie

Mamy nadzieję, że artykuł dotyczący tego, co to jest makroekonomia nie zanudził Was zbytnio. Staraliśmy się przedstawić jedynie najciekawsze informacje w możliwie najbardziej przystępny sposób. Makroekonomia jest bardzo ważna szczególnie z punktu widzenia gospodarki światowej i prognozowania pewnych zjawisk. To prognozy makroekonomiczne stanowią punkt wyjścia do decyzji podejmowanych przez rządy i przedsiębiorstwa. W zależności co do przewidywań dotyczących gospodarki podejmują konkretne decyzje. Czy Waszym zdaniem można ufać prognozom makroekonomicznym? Zachęcamy do dyskusji.

PS. jeśli interesuje Was jakieś zagadnienie ekonomiczne to napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście przeczytać.

Polecamy także inne nasze artykuły:

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Captcha loading...